Public offer

ДОГОВІР ОФЕРТИ 

про надання послуг у сфері копірайтингу

Цей Договір, в якому одна сторона ФОП Калініченко Максим Анатолійович, (надалі – «Виконавець»), і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) даний договір  (надалі – «Замовник») з іншого боку (далі разом — «Сторони», а кожний окремо – «Сторона»), уклали даний Договір (далі — «Договір»), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері копірайтингу та консультацій інформаційного характеру. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене:

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ 

 

«Веб-сайт Виконавця» – вебсторінка, доступна в мережі інтернет за посиланням: https://fabrika-slov.com

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті Виконавця. 

«Акцепт» – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. 

«Послуги» – Послуга або декілька Послуг у сфері копірайтингу (а саме – послуги з написання тексту, пошуку інформації та/або її редагування Замовнику), які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця. 

«Бриф» – безумовний додаток до Договору, являється його невід’ємною частиною, містить індивідуальний опис контактних даних Замовника та деталі завдання для надання Послуг та визначає строки виконання робіт.

«Замовник» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт Виконавця та акцептувала даний Договір. 

«Виконавець» – суб’єкт господарювання, ФОП Калініченко Максим Анатолійович, що надає послуги у сфері копірайтингу та реквізити якого зазначено у розділі 13 даного Договору. 

«Замовлення» – належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю. 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. 

2.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування. 

2.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:  

✦  факт оформлення Замовлення Послуг Виконавця на Веб-сайті Виконавця https://fabrika-slov.com.;  

✦  оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця;  

✦  письмове (в т.ч. в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://fabrika-slov.com.

2.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

2.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги у сфері копірайтингу (а саме – послуги з написання тексту, пошуку інформації та/або її редагування Замовнику), а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги. 

3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману. 

3.3. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері інформатизації, відповідно до вимог діючого законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:

    4.1.1. виконувати умови даного Договору;  

    4.1.2. надати Замовнику Послуги належної якості;  об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Вебсайті Виконавця. 

4.2. Виконавець має право:

    4.2.1. в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;  

    4.2.2. інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язаний:  своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;  

    5.1.1. не вимагати від Виконавця виконання робіт, не зазначених у Договорі (Брифі);

    5.1.2. ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця. 

5.2. Виконавець має право:  

    5.2.1. оформити Замовлення Послуг, зазначених на Веб-сайті Виконавця;  

    5.2.2. вимагати від Замовника надання Послуг відповідно до умов цього Договору;  

    5.2.3. інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 

 

6.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення зробивши замовлення електронною поштою, чи за номером телефону, за допомогою платіжної системи натисканням кнопки “Купити”, або за допомогою форми на Веб-сайті https://fabrika-slov.com

6.2. Строк обробки Виконавцем Замовлення – до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня. 

6.3. Послуги надаються за умови внесення передоплати в розмірі 100% на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.4. Уточнення чи заміна Замовником завдання для Послуги, змісту або окремих деталей в надрукованих матеріалах, значення смислових відтінків, інших поправок, які є змістом Послуги, після прийняття Брифу, не розглядається, якщо інше не передбачене договором чи письмовою домовленістю сторін.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТИ, ЦІНА ДОГОВОРУ

7.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг. 

7.2. Ціна Договору може бути представлена наступними валютами: 

    7.2.1. Українська гривня (UAH); 

    7.2.2. Долар США (USD); 

    7.2.3. Євро (EUR); 

    7.2.4. Польський злотий (PLN).

7.3. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у одній із доступних валют. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість Послуг в інших валютах, сплачується Замовником в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до курсу відповідної валюти, встановленого Національним банком України на день виставлення відповідного рахунку за Послуги Виконавцем.

7.4. Оплата Послуг здійснюється в один із вказаних нижче способів: 

    7.4.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця за допомогою платіжної картки Visa або MasterCard відповідно до виставленого електронного інвойсу через платіжну систему LiqPay Замовнику на електронну адресу;

    7.4.2. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця  відповідно до виставленого рахунку; 

    7.4.3. за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця.

7.5. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. 

7.6. Оплата за Послуги здійснюється Замовником протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту укладення Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Виконавцем. Рахунок (інвойс), складений Виконавцем, є дійсним протягом трьох банківських днів. 

7.7. Ціна Договору (вартість Замовлення) може бути розділена на декілька частин з метою поетапної оплати. 

7.8. Замовник самостійно та своїм коштом сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші).

8. УМОВИ ТА ПРОЦЕДУРА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

8.1. Повернення коштів Виконавцем Замовнику можливе у випадках: 

    8.1.1. Порушення Виконавцем умов Договору (за винятком випадків зазначених в Розділі 10 Договору); 

8.2. Подати заявку на повернення коштів (далі – Заявка) Замовник може у будь-який спосіб зв’язку з Виконавцем. 

8.3. Обробка Заявки здійснюється Виконавцем протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту подачі. Якщо Заявка була подана у вихідний або святковий день – строк обробки починається з першого після вихідного робочого дня. 

8.4. Повернення коштів здійснюється протягом 30-ти (тридцяти) календарних днів з моменту підтвердження Заявки на повернення Виконавцем. 

8.5. Сума, спосіб та інші умови компенсації вирішуються шляхом переговорів між сторонами. 

8.6. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства. 

8.7. Повернення коштів можливе наступними способами: 

    8.7.1. Зарахування суми повернення на Особистий рахунок Замовника в Особистому кабінеті Замовника; 

    8.7.2. Банківський переказ коштів на рахунок Замовника; 

    8.7.3. Інші способи. 

8.8. Сума повернення може бути розділена на декілька частин з метою поетапної компенсації. 

8.9. Замовник самостійно та своїм коштом сплачує вартість послуг третіх сторін, якщо це необхідно для компенсації (в тому числі банківську комісію, комісію платіжних систем тощо.)

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 

9.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства. 

9.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин). 

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин. 

10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну зі Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін. 

10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків. 

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов. 

11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони. 

11.3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група II) за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України. 

11.4. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях надання Послуг за цим договором.

11.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту Виконавця. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту Виконавця, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця. 

11.6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації. 

11.7. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством. 

11.8. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менш як 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування. 

11.9. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

11.10. Недійсність окремих положень Договору не впливає на дійсність будь-яких інших положень Договору.

11.11. Заголовки розділів наводяться лише для зручності і не впливають на їх тлумачення.

11.12. Послуги вважаються наданими належної якості, якщо від Замовника впродовж 3-х днів не надійшло письмового заперечення.
11.13. В окремих випадках Замовник може замовити акт приймання передачі послуг у виконавця, звернувшись до Виконавця письмово на електронну адресу, акт буде підготовлено та направлено Замовнику поштовим відправленням за його рахунок.

11.14. Отриманий акт Замовник зобов’язується підписати та надіслати Виконавцю впродовж 3-х робочих днів.

11.15. Після спливу терміну в 3-х робочих днів з дня надання послуг Виконавцем, Замовник не надає письмових претензій Виконавцю та не підписує Акт, послуги вважаються прийнятими згідно мовчазної згоди в повному об’єму та якості та послуги наданні в належномі стані.

11.16. В іншому випадку Актом приймання передачі послуг вважається квитанція отримання системою електронних платежів відповідно до розділу 7 цієї оферти.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ 

ФОП Калініченко Максим Анатолійович 

Телефон: +38 (057) 760 29 88

E-mail: m@fabrika-slov.com

 

Дата публікації договору оферти 11 січня 2021 року.